Nieuws

Privacy toelichting

Privacy toelichting; Hoe gaat stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) om met persoonsgegevens
Contactgegevens Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo: Bevoegd gezag/stafbureau: Sluiskade Zuidzijde 187, 7607 XT Almelo
Telefoon: 0546-544700 / E-mail: secretariaat@opoa.nl / Website: www.opoa.nl
Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school: A. Kraak (voorzitter College van Bestuur)
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: Vacant/invulling per jan 2019
Contactgegevens stafbureau beleidsterrein privacy: e-mail: privacy@opoa.nl
Stichting OPOA verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Stichting OPOA vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting OPOA is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind
Stichting OPOA verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om het leerproces bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).
Welke gegevens verwerken wij van uw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij stichting OPOA.
Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kun u terugvinden onderaan deze toelichting bij Categorieën van persoonsgegevens (bijlage 1).
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Stichting OPOA zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.
Privacy toelichting stichting OPOA; juni 2018
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens
verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit
betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting
noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met
andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts,
samenwerkingsverband en accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te
ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden
opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht
en onder de verantwoordelijkheid van stichting OPOA. Met deze organisaties sluiten we
overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens
beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden.
Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen
bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de
gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die
wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.
Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet
vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit
betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij
van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te
beperken of helemaal te wissen uit de systemen van stichting OPOA. U heeft altijd het recht om onjuiste
gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij
organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk
is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen
wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u
hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
Stichting OPOA zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde
verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst
genomen.
Privacy toelichting stichting OPOA; juni 2018
Wij verwijzen u voor meer informatie over ons privacy-beleid naar ons privacy-reglement. Dit is te vinden
op onze website (www.opoa.nl/ouders/privacybeleid)
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering
vragen bij onze stafmedewerker Privacy (per e-mail privacy@opoa.nl). Indien uw probleem volgens u
niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsge

Kamp Groep 8

Van 4 tot en met 6 juni zijn de leerlingen van groep 8 op kamp geweest naar Ommen. We hebben drie hele leuke, gezellige, spannende en avontuurlijke dagen gehad!

 

scholenproject “Leven met een beperking”

Een mooi scholenproject “Leven met een beperking” was er afgelopen woensdag voor groep 8. Onze kinderen konden horen en ervaren wat het leven met een beperking is. Ze mochten rijden in een rolstoel, leerden gebarentaal, lopen met een blindenstok en wat het betekent als je niets meer hoort. Er was veel aandacht en vonden onze kinderen het erg interessant!

 

Voorleesontbijt

Geslaagd voorleesontbijt!

Vandaag zijn de Nationale Voorleesdagen gestart met een voorleesontbijt. In elke groep werd er ontbeten, of geluncht zoals in groep 6. We hadden zeer speciale gasten die kwamen voorlezen. In groep 1/2 was dat onze gewaardeerde Conciërge Gerrit. In groep 3 Ingeborg Askes, coördinator BBS/IKC en Verlengde schooldag. In groep 4/5 kwam Arie Kraak, voorzitter van het college van bestuur van OPOA voorlezen. In groep 6 Vincent Vermeij, spits van Heracles en in groep 7/8 was Hendrie Krüzen de speciale gast. Die vertelde tot vreugde van alle kinderen ook nog veel verhalen uit zijn trainersloopbaan. De Tubantia was aanwezig om een verslag voor de krant te maken.

Al met al was het een zeer geslaagde dag!!

Kerstfeest Step! 2017

Op donderdag 21 december hebben we een heel geslaagd kerstfeest gevierd! ’s Ochtends hebben alle kinderen in de hal leuke kerstliedjes gezongen. ’s Avonds hebben we mogen genieten van een heerlijk kerstbuffet, verzorgd met medewerking van onze ouders. De kinderen zagen er allemaal prachtig uit! Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018!

 

Sinterklaasfeest op Step!

Hoewel Sinterklaas alweer op de stoomboot terug is naar Spanje, willen we graag laten weten dat we een heel gezellig Sinterklaasfeest hebben gevierd. Sinterklaas kwam op de politiemotor aan, maar was alleen zijn hoofdpiet kwijt. Gelukkig vonden de kinderen van groep 1/2 hem. Hoofdpiet lag te slapen in het bed van Sinterklaas. Daarna kon het feest echt beginnen en kwam Sint in elke klas.

Pietengym

Woensdagochtend was het weer zover, de pieten zijn op Step! geweest voor het pietengym.

De pieten en de kinderen waren super enthousiast. Alle kinderen hebben ook hun pieten diploma behaald.

De kinderen waren erg trots op hen zelf.

 

Fietscontrole ANWB

Afgelopen week zijn de fietsen van de kinderen uit de groepen 3-8 gecontroleerd door fietsenmakers van rijwielhandel Jo Leloux. Met name goede verlichting was een belangrijk aandachtspunt. In deze donkere maanden moet je zeker goed zichtbaar zijn. Deze actie was georganiseerd door de ANWB Lichtbrigade en onze verkeersouder Emine Yasavul. Kapotte onderdelen werden hersteld of vervangen.

Kinderboekenweek 2017

Kinderboekenweek 2017

Dit jaar hebben wij op school weer uitgebreid aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘Gruwelijk eng’. De kinderen kregen bij een gezamenlijke opening het prentenboek “ De Gruffalo” voorgelezen. Ook mochten ouders in de groep kijken wat we aan de Kinderboekenweek hadden gedaan. Tenslotte is iedereen, kinderen en ouders, gevraagd om mee te doen aan de 50 dagen Leesestafette, want LEZEN IS LEUK!

Opening schooljaar 2017-2018 Step!

Op maandagochtend 4 september hebben wij gezamenlijk het schooljaar geopend. Iedere leerling, ouder en leerkracht kreeg een glaasje kinderchampagne met een soesje. Vervolgens opende onze directeur, meneer Rob, het schooljaar door iedereen welkom te heten en te zeggen: “proost op het nieuwe schooljaar”. We telden gezamenlijk af tot 10 en daarna proostte iedereen met elkaar. Het schooljaar 2017-2018 is  nu officieel begonnen.  We maken er samen een mooi, leuk en leerzaam jaar van!

 

Team Step!

Het schooljaar uitgezwaaid!

Het schooljaar uitgezwaaid!

De laatste week van dit schooljaar 2016-2017 stond in het teken van afscheid nemen. Na de presentatie van hun afscheidsfilm zwaaiden we de kinderen van groep 8 uit en wensen we hen veel succes in het voortgezet onderwijs. Ook namen we afscheid van juf Mary Luitzs die gaat genieten van een welverdiend pensioen. Op de laatste schooldag waren er op het schoolplein nog verschillende leuke spelen voor alle kinderen en kregen ze wat lekkers. Aan het einde van de dag werden ze uitgezwaaid om te gaan genieten van een lange zomervakantie. We wensen iedereen veel plezier en zien we elkaar weer terug op maandag 4 september.

Billy Brandkraan

Afgelopen woensdag hebben we op school bezoek gehad van de brandweer. Nadat we een goede ontruimingsoefening hebben gehad mochten de leerlingen kijken bij de brandweerauto en werd er door brandweermensen in de klas een les gegeven.

Schoolkamp groep 8

De leerlingen van groep 8 zijn deze week op schoolkamp geweest in Ommen. Na een lange fietstocht kwamen we maandagmiddag aan bij De Blokhut. Nadat we onze bedden hadden opgemaakt en het huis hadden bekeken zijn we naar zwembad de Olde Vechte gegaan!

Dinsdag hebben we zelf vlotten gebouwd en ermee gevaren. We hebben ook op allerlei klimtoestellen gespeeld! Het leukste was het stapelen van kratjes: Tugba heeft er wel 17 opgestapeld!

Woensdag gingen we weer naar huis. Eerste hebben we nog in Ommen gewinkeld. Om 14.00 uur waren we weer bij Step!

Het was een heel leuk en gezellig kamp!

Opening peuter/kleutermuseum

De peuters van de peuterspeelzalen Verfdoos en Jacob van Campenstraat hebben samen met onze kleuters de afgelopen weken hard gewerkt aan een aantal prachtige kunstwerken.  Om dit aan iedereen te laten zien werd er een speciaal KUNSTMUSEUM ingericht. Dit werd op vrijdag 9 juni geopend door onze nieuwe directeur Rob Rijnbeek. Er waren veel ouders van de peuters en kleuters naar school gekomen om deze feestelijke opening bij te wonen. Het levende standbeeld Elsa uit Frozen was er ook bij. Daarna mochten de peuters en kleuters TROTS  hun mooie werkjes aan hun ouders en andere belangstellenden laten zien.

Paasfeest

Op vrijdag 14 April hebben wij Pasen gevierd op school. Er was een paashaas op school die buiten de eieren ging verstoppen. Elke groep mocht buiten twee keer op zoek gaan naar de eieren. De winnaar kreeg een mooie prijs. Ook hebben we een paaslunch gehad waarbij we gezellig met elkaar hebben gegeten.

Een hele geslaagde dag waarvoor wij graag de Albert Heijn aan de Nieuwstraat willen bedanken voor het sponsoren van de lunch.

Boomfeestdag groep 8

De leerlingen van groep 8 hebben vandaag meegewerkt aan de boomplantdag van de gemeente Almelo. Op de algemene begraafplaats van Almelo werden allerlei bomen, struiken en heggen geplant. Wethouder Christien van Wijk hield een openingspraatje. De leerlingen kregen ook een rondleiding over de begraafplaats.

Op onderstaande link komt een korte filmreportage over de boomplantdag:

http://aavisie.nl/

 

Ouderworkshop ‘Gezond trakteren ‘

Op dinsdag 21 maart hebben we samen met de peuterspeelzaal een ouderworkshop ‘Gezond trakteren’ georganiseerd. Juf Tjarda heeft deze bijeenkomst geleid en er was veel belangstelling. Ouders konden er niet alleen ideeën opdoen voor een originele, gezonde traktatie, maar ze konden ook lekker aan de slag. Op Step! stimuleren wij namelijk het maken van een gezonde keuze. Het was erg gezellig en we hebben vele, smakelijke creaties gezien.

15 maart: open dag op Step!

Op woensdag 15 maart 2017 is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen bij ons op school!

Groep 8: Scholenproject – Gehandicapten

De leerlingen van groep 8 hebben vandaag geleerd hoe het is om te leven met een handicap. De leerlingen konden vragen stellen aan mensen met een handicap en hebben zelf ervaren hoe het is om een handicap te hebben. Ze moesten bijvoorbeeld geblinddoekt een parcours lopen, rijden in een rolstoel en hebben ervaren hoe het is om astma te hebben. Een erg leerzame en gezellige ochtend!

Kerstdiner op Step!

Op donderdag 22 december hebben we met de hele school het kerstfeest gevierd door middel van een lekker en gezellig kerstdiner. De Kerstman heeft alle leerlingen een klein presentje meegegeven. Wij wensen alle leerlingen, ouders en verzorgers fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar toe! Op maandag 9 januari verwachten wij iedereen weer gezond en wel terug op school!

 

Meer foto’s van het kerstdiner kunt u vinden in het foto-album.

Kerst op Step!

Sinterklaas is weer terug naar Spanje maar gelukkig heeft de Kerstman zijn plaats in de hal van Basisschool Step! ingenomen! We zijn al helemaal in de kerstsfeer met de prachtige versierde en verlichte hal!

Sinterklaas in de klas

Op maandag 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten op school. Wat waren de pieten grappig en wat hebben wij mooie cadeautjes gekregen! Het was een gezellige en leuke dag!

Gymles met Nijntje

Maandag 23 november hebben we meegedaan aan het Nijntjes bewegingsprogramma. De kinderen hebben het heel goed gedaan!

Verkeersles

Op woensdag 16 november hebben wij praktijklessen gehad vanuit ANWB Streetwise. We hebben alles geleerd over het verkeer. We hebben geleerd hoe je over moet steken maar ook wat je moet doen als je bij een stoplicht of zebrapad staat. Aan het eind van de les hebben we allemaal een diploma gekregen omdat we het zo goed gedaan hadden!

Naar het Beeklustpark

Op maandag 31 oktober hebben we een herfstwandeling gemaakt door het Beeklustpark. We kwamen van alles tegen: gekleurde blaadjes, paddenstoelen, beukennootjes en eikels. We hebben erg genoten van de wandeling!

Welkom op school

Woensdag 31 augustus is het schooljaar  gestart. In het verbouwde schoolgebouw hebben de leerlingen de eerste lessen alweer gehad. Met een lekker ijsje sloten we deze eerste dag gezamenlijk af.

Start schooljaar 2016-2017

Na een welverdiende vakantie, verwachten wij alle leerlingen op woensdag 31 augustus weer terug op school. Om 08.30 zullen de lessen starten. Het team van Step! Basisonderwijs is er klaar voor!

 

Zomervakantie

Het team van Step! Basisonderwijs wil alle leerlingen en ouders een hele fijne vakantie toewensen! Op woensdag 31 augustus verwachten wij alle leerlingen weer terug op school.